AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT i CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1. Dades Identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: el titular del domini lacooperativa.cat és:

Agrocomerç Guardiola S.L. (en davant AG), amb domicili a aquests efectes en Casa Cal Font, 08517-Sagàs (Barcelona), número de CIF: B-17908609. Correu electrònic de contacte: info@lacooperativa.cat

2. Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal de AG atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, plenament i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en l'Avís Legal, política de Privacitat, Condicions Generals d'Ús com a les Condicions Particulars. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. Ús del portal

La utilització d'aquesta pàgina web així com la dels subdominis i / o directoris (en endavant conjuntament denominats el "Lloc") queda sotmesa tant al "Avís Legal, Política de Privacitat i Condicions Generals d'Ús", com a les condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions particulars"). Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari haurà de llegir atentament les referides condicions i advertències. Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que posats en coneixement de l'Usuari per AG substitueixin, completin i / o modifiquin les presents Condicions Generals i Particulars d'Ús.

Per això, si les consideracions detallades en l'Avís Legal, Política de Privacitat i Condicions Generals d'Ús com a les condicions particulars, no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix implicarà l'acceptació de els termes legals recollits en aquest text.

lacooperativa.cat proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a AG o als seus llicenciats als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, així com de mantenir-la actualitzada. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l'USUARI. L'USUARI es compromet a notificar AG de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que AG ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il · legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de AG, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges; (v) realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Lloc, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers. AG es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, AG no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

AG compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir tant la confidencialitat com un correcte ús i tractament de les dades personals facilitades pels USUARIS.

Amb caràcter previ al lliurament de dades personals AG proporcionarà als usuaris informació sobre el contingut seu tractament d'acord amb l'article 5 de la LOPD permetent l'USUARI l'accés a la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal perquè aquest pugui atorgar el seu consentiment informat, voluntari, específic i inequívoc i, en conseqüència, AG pugui procedir al tractament de les seves dades personals.

Cada vegada que l'usuari enviï un correu a AG o realitzi qualsevol tipus de comunicació que impliqui transmissió de dades personals, implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per AG.

Totes les dades sol · licitades i subministrades (Nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon de contacte i detalls sobre el mètode de pagament) seran incorporades a un o diversos fitxers d'una base de dades responsabilitat de AG. Aquesta informació és imprescindible per poder realitzar el servei i gestionar les seves comandes. Així mateix, AG informa que en compliment del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en el moment de recollida de dades, us demanarà el seu consentiment exprés per poder fer ús de les seves dades amb finalitats comercials per mitjà del correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils. Per tant, en cas de consentiment, les dades podran ser utilitzades per oferir a l'USUARI promocions especials i personalitzades, recomanar productes i per a l'enviament d'informació comercial i publicitària.

L'usuari autoritza a AG a realitzar cessions o comunicacions de dades personals a les entitats amb qui contracti AG per gestionar l'entrega de comandes (transportistes) i per fer tasques d'informació, investigació, estadístiques, formació, activitats promocionals i publicitàries dels productes i serveis o fins i tot ofertes personalitzades i recomanades a cada usuari. Així mateix, AG té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en virtut de l'article 11 de la LOPD hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada moment i en si s'escau, a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i als òrgans judicials.

AG adverteix a l'USUARI que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través del present lloc web, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

Així mateix, AG no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin enllaços amb AG ni d'aquells responsables a qui a través d’enllaços  AG remet als usuaris del seu lloc web.

L'USUARI, per tal de mantenir les seves dades actualitzades i posades al dia en tot moment d'acord amb els principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, comunicar qualsevol variació dels mateixos mitjançant escrit signat dirigit a Agrocomerç Guardiola S.L. amb domicili a aquests efectes en Casa Cal Font, 08517 Sagàs (Barcelona), o enviant un correu electrònic a l'adreça info@lacooperativa.cat, amb l'assumpte "ACTUALITZACIÓ" o "RECTIFICACIÓ ", adjuntant, en ambdós supòsits, còpia del seu DNI o document identificatiu substitutori que acrediti la seva identitat.

L'USUARI, en qualsevol moment, podrà sol · licitar la baixa i l'eliminació del seu compte de la base de dades (BAIXA de tots els serveis) exercitant els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició dirigint-se per escrit signat a Agrocomerç Guardiola S.L. amb domicili a aquests efectes en Casa Cal Font, 08517 Sagàs (Barcelona), o enviant un correu electrònic a l'adreça info@lacooperativa.cat, amb l'assumpte "ACTUALITZACIÓ" o "RECTIFICACIÓ", adjuntant, en ambdós supòsits, còpia del seu DNI o document identificatiu substitutori que acrediti la seva identitat.

A l'empara de l'article 21.2 i 22.1 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic l'USUARI queda informat del seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials així com el seu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte amb la simple notificació de la seva voluntat a AG.

Per a això, l'usuari podrà dirigir la seva oposició mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça: info@lacooperativa.cat amb l'assumpte "OPOSICIÓ", així com exercir el dret a revocar el seu consentiment sol · licitant la baixa del servei de recepció de comunicacions comercials per correu electrònic enviat email a la mateixa direcció amb l'assumpte "BAIXA informació comercial".

AG informa a l'usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el RDLOPD, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat . No obstant això, AG no es fa responsable per intercepcions il · legals o violació dels seus sistemes o bases de dades per part de persones no autoritzades ni tampoc es fa responsable de la indeguda utilització de la informació obtinguda per aquests mitjans fraudulents.

5. Propietat intel.lectual i industrial

AG per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de AG o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel · lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AG. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial titularitat de AG. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal · lat al les pàgines de AG.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

AG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

AG es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. Els propietaris d'aquest Lloc s'esforçaran raonablement per incloure informació actualitzada i precisa en aquesta pàgina web, però no oferiran declaracions o garanties respecte a l'exactitud, actualitat o integritat de la informació proporcionada. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Lloc.

8. Cookies

AG utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal.lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

Si l'Usuari no desitja que s'instal · li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

9. Links:

En el cas que en lacooperativa.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, AG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AG assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè i tampoc per qualsevol dany o lesió provocada pel seu contingut, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Qualssevol tercers interessats en incloure un enllaç o referència a aquest lloc web han de comptar amb l'autorització expressa del seu propietari. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de AG de la pàgina que realitza l'enllaç llevat que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts.

En qualsevol moment, AG podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al • legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de AG.

10. Begudes alcohòliques

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il · legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, Banc Emissor, Comerciant, titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

"Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".

11. Dret d'exclusió

AG es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

12. Generalitats

AG perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

13. Modificació de les presents condicions i durada

AG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

14. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre AG i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.